Let's work together and create the football life you love.

Documenten 41 KFC Diest

Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen KFC Diest, zoals bijvoorbeeld de Statuten.
Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden
eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft KFC Diest aan, welk gedrag en welke houding de
vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

Het is van groot beland dit document grondig te lezen, ongewenst gedrag komt hierin grondig ter sprake alsook de Cel Gedragscodecommissie.

Wat zijn missie en visie?
De Missie geeft aan “waar we voor staan”. Het zegt welke waarden we als voetbalvereniging belangrijk vinden. De Visie geeft aan “waar we voor gaan”. Het zegt wat we willen bereiken.
Waarom vinden wij een missie en visie belangrijk?
De missie en visie “helpen” het bestuur van onze voetbalvereniging bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten. Wat in de missie en visie staat zijn niet zomaar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die wij als
bestuur voor de vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken met “onze” vereniging.

ETHISCHE CODE “NAAST HET VELD”

KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF (hierna de ‘Federatie’ genoemd) verbinden er zich toe de medewerkers
en belanghebbenden van de Federatie, evenals de ethische waarden van de Federatie te beschermen tegen
illegale of schadelijke handelingen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, reglementen
en onze gedeelde ethische principes. Deze Code en alle hiermee verwante documenten vereisen een
rechtmatig, ethisch en verantwoord gedrag in alles wat we doen en in alle beslissingen die we nemen

GDPR BIJ KFC Diest

Dit is de privacyverklaring van VZW Koninklijke Football Club Diest 041, gevestigd te Warandestadion, Omer Vanaudenhovelaan z/n, 3290 Diest, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met als stamnummer 41, hierna genoemd: ‘KFC Diest’ of ‘de Vereniging’

Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en omvatten alle gegevens die toelaten personen direct of indirect te

identificeren.

GDPR & GEGEVENSBESCHERMING
VOOR VOETBALCLUBS

GDPR BIJ VOETBALCLUBS
Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en omvatten alle
gegevens die toelaten personen direct of indirect te identifi ceren.
Het gaat onder meer over identiteitsgegevens, contactgegevens, foto’s, videobeelden, sportieve prestaties en statistieken, disciplinaire sancties, sportongevallen, etc. IP-adressen en
wachtwoorden zijn eveneens persoonsgegevens.

WAT TE DOEN BIJ EEN VOETBALONGEVAL?

VEEL SPELERS/OUDERS WETEN NIET WAT ZE MOETEN DOEN BIJ EEN BLESSURE TIJDENS DE TRAINING EN/OF WEDSTRIJD.EEN KORT OVERZICHT VAN DE TE NEMEN STAPPEN :


Stap 1:

 1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” (**) en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee. De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.

(**) Het formulier “Aangifte van een Ongeval” kan men bekomen bij:

 • De Gerechtigde Correspondent Marc DE ROECK(contact : 0473/93 02 86) of de Secretaris Rik DEVOS ( contact : 0475/91 30 28)
 • De jeugdtrainer en/of ploegafgevaardigde.
 • De kantineverantwoordelijkein het Jeugdcomplex “Berkenhof”

of downloaden :

 • Via deze link(Aangifte van een Ongeval) - druk het document wel recto-verso af !
 1. Vervolgens gaat u naar de Gerechtigd Correspondent, die de zijde “Aangifte van ongeval” invult. Het formulier kan ook afgegeven worden aan de kantineverantwoordelijkeop het Jeugdcomplex “Berkenhof” die het zo snel mogelijk bezorgt aan de Gerechtigd Correspondent. Zorg er wel voor dat het formulier binnen de 14 dagen na het sportongeval afgeleverd wordt.
 2. De Gerechtigd Correspondent stuurt het ingevulde formulier op naar de K.B.V.B.
 3. Hou wel vanaf het moment van het voetbalongeval alle originele bewijsstukken bij van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval.

Opmerkingen :

 • Is dit formulier niet binnen de 14 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de K.B.V.B.niet tussenkomen in de kosten.
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 10 beurten aan).
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Stap 2:

 1. Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er op de K.B.V.B. een dossier is aangelegd, zal u via de Gerechtigd Correspondent een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 2. Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij de Gerechtigd Correspondent langs (of afgeven aan de kantineverantwoordelijke), die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opmerkingen :

 • De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.
 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

Stap 3:

 1. Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.
 2. Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de Gerechtigd Correspondent (of aan de kantineverantwoordelijke), die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.
 3. Eenmaal het dossier is afgesloten op de K.B.V.B., ontvangt KFC Diest het bedrag van de aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maand kan duren.
 4. De speler/ouder ontvangt dit bedrag op z’n bankrekening.


Opmerkingen :

 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen; indien u toch traint of aan wedstrijden zou deelnemen gedurende de periode dat uw ongevallendossier bij de KBVB loopt, bent u niet verzekerd!
 • Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de Gerechtigd Correspondent, uw rekeningnummer te vermelden.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald
 • De volledige reglementering vindt u inHIER


Heb je nog extra vragen?